Betingelser for kjøp

01.10.2015

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.toolbox.as til bedrifter.

Sammen med bestillingen, som bekreftes gjennom en ordrebekreftelse, utgjør salgsbetingelsene det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.toolbox.as er bare tilgjengelig på norsk. Salgs-betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

Næringskjøp er blant annet regulert i kjøps-, markedsførings-, personopplysnings-, avtale-, e-handels- og kredittkjøpsloven.

Der disse salgsbetingelser stiller krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller brev.

 

1. Parter

Selger: ToolBox AS (videre benevnt som «vi» eller «oss»)

Besøks- og postadresse: Bedriftsveien 10, 0950 Oslo

Organisasjonsnr.: 887 657 742 MVA

Telefon: +47 64 00 01 70

Email: kundeservice@toolbox.as

 

Kjøper: den som oppgis i bestillingen som kjøper (videre benevnt som «du»)

 

2. Gjennomføring av kjøp i ToolBox

Ved førstegangshandlende kommer du i gang slik:

a) Registrér deg som medlem. Medlemskapet er gratis.

b) Klikk på lenken i en mail du mottar fra oss

c) Du kan nå begynne å handle

d) Kontrollér og bekreft bestillingen

e) Velg leveringsdetaljer

f) Betalingsform, se pkt 6

g) Etter betaling mottar du en ordrebekreftelse pr mail

h) Varene leveres til avtalt tid og sted.

 

3. Bestillings - og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som tilbys på våre nettsider, eller gjennom vår markedsføring.

Ved bestilling innen kl 13.00 besørger vi levering innen kl 11.00 neste arbeidsdag, dersom ikke annet er avtalt.

 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende den opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

 

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, eller gjennom vår markedsføring.

 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av den, dersom produktet er utsolgt.

 

5. Priser

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

 

6. Betaling

Dersom ditt firma er kredittverdig innvilges betaling ved faktura. Dette sjekkes automatisk ved medlemsregistrering.

Øvrige firmaer henvises til betaling med debet eller kredittkort. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen belastes kortet ved bestilling. Faktura utstedt av ToolBox forfaller til betaling innen 7 dager. ToolBox har anledning til å be om betaling innen varen leveres, og kan holde igjen varen inntil betaling har skjedd.

 

Faktura sendes enten som EHF dersom du er registrert i ELMA-registeret, eller elektronisk som pdf-fil. EHF er gebyrfritt, mens det påløper p.t. kr kr 45,- eks mva ved pdf-faktura.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved del-leveranser belastes kun del-leveransen.

Ved forsinket betaling påløper gjeldende renter i samsvar med lov om morarenter.

 

7. Levering og forsinkelse

Levering av produktet skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktet inntil det overtas av bestiller, det vil si når bestiller har fått produktet i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi bestiller informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

8. Undersøkelse ved produktsalg

Etter at du har mottatt et produkt, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktet er blitt skadet under transporten og eventuelt har feil eller mangler.

 

9. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktet i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktet bes meldt pr mail til kundeservice@toolbox.as helst innen 24 timer.

Vi bekrefter skriftlig både mottak av reklamasjonen og selve varen(e) dersom dette er nødvendig.

 

10. Firmaopplysninger

Firma- og personopplysninger vi får oppgitt ved medlemsregistrering vil kun brukes til å innfri våre forpliktelser til deg som kunde. Dersom du ved registrering eller ved en senere anledning godtar å få tilsendt nyhetsbrev  vil vi bruke dine oppgitte kontaktopplysninger til å sende relevante kampanjer og informasjon om nye tjenester. Mottager kan melde seg av vår utsendelsesliste ved mottak av hvert enkelt nyhetsbrev. På MinSide kan du til enhver tid få innsyn i bedriftens registrerte opplysninger, og endre disse opplysningene etter behov.

 

11. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

 

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting. Alle tvister skal løses etter norsk rett.

 

Versjon 6/ dato endret: 09.06.21